Ruilen / retourneren

Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met onze artikelen. Is het toch niet helemaal naar wens en wil je een andere maat of een ander artikel, dan vragen wij je de volgende stappen uit te voeren:

 • Neem contact op via info@lanacare.nl of bel naar 033-4610 428 en meldt welke artikelen je wilt ruilen en de reden.
 • Wij nemen dan contact met je op over de verdere afhandeling.
 • Let op: de kosten voor retourneren zijn voor eigen rekening.

Leveringsvoorwaarden RP Medical

1.1 Onder RP Medical  wordt in deze voorwaarden verstaan: RP Medical BV, gevestigd te Woudenberg, verder te lezen als “RP MEDICAL”.

1.2 Onder ‘Afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door RP MEDICAL, dan wel het verrichten van enige andere prestatie met RP MEDICAL een overeenkomst is aangegaan.

1.3 RP MEDICAL deelt haar afnemers in vier groepen in: A: medische praktijken, apotheken en klinieken, ziekenhuizen  B: bedrijven en opleidingen, C: internationale cliënten en D: particulieren.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen afnemer en RP MEDICAL tot het leveren van diensten en/of zaken door RP MEDICAL ten behoeve van afnemer.

1.5 Onder website, webwinkel of “webshop” wordt in deze voorwaarden verstaan de website van RP Medical BV waaronder, doch niet beperkt tot : www.rpmedical.nl, www.lanacare.nl , www.lanacare.be

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RP MEDICAL in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.

2.2 Door het plaatsen of leveren van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.

2.4 Afwijkingen door RP MEDICAL ten gunste van de afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat RP MEDICAL deze voorwaarden in het verleden soepel heeft toepast.

2.5 Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om met RP MEDICAL, dan wel met ondergeschikt personeel van RP MEDICAL gemaakt, verbinden RP MEDICAL slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de directie van RP MEDICAL zijn bevestigd.

2.6 Indien ook de afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij RP MEDICAL uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer instemt.

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van RP MEDICAL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door RP MEDICAL worden herroepen.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door RP MEDICAL.

3.4 RP MEDICAL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.5 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RP MEDICAL dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

4.1 Bestellingen kunnen worden gedaan via de webshop, fax, e-mail of telefoon.

4.2 De meeste artikelen zijn doorgaans binnen 24 uur leverbaar. De afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de afnemer bericht per telefoon of e-mail. In overleg met de afnemer zal de bestelling door RP MEDICAL worden aangehouden, gedeeltelijk verzonden of door de afnemer worden geannuleerd.

4.3 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per telefoon, e-mail of op de fax aan RP MEDICAL te worden doorgegeven.

4.4 Leveringen geschieden tot aan de voordeur van afnemer. RP MEDICAL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste op tweede verdieping te krijgen. Ook kan RP MEDICAL niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet op eerste of tweede verdieping gebracht kan worden.

4.5 De door RP MEDICAL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan dertig dagen na ontvangst van de bestelling. Met het aangaan van de overeenkomst accepteert afnemer de aangegeven leveringstermijn.

4.6 Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens RP MEDICAL in verzuim kan geraken.

4.7 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen RP MEDICAL artikelen binnen zeven dagen vervangen worden.

4.8 Leveringen in gedeelten kunnen door de afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Inhoud accordeon

5.1 Prijsopgaven worden door RP MEDICAL steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro’s.

5.2 Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is RP MEDICAL gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

5.3 Indien RP MEDICAL overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.

Inhoud accordeon

6.1 Tenzij schriftelijk anders door RP MEDICAL is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

6.2 Betaling dient te geschieden:

Middels bancaire overschrijving via iDeal;
Middels vooruitbetaling op de door RP MEDICAL aangegeven bankrekening;
Middels factuur;
Middels automatische incasso door RP MEDICAL.

6.3 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

6.4 Indien betaling per factuur geschiedt, wordt het orderbedrag na verzending van de order gefactureerd. Afnemer dient dit bedrag binnen 14 dagen van factuurdatum  aan RP MEDICAL op aangegeven bankrekening over te maken.

6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is RP MEDICAL gerechtigd een vertragingsrente aan de afnemer in rekening te brengen.

6.6 RP MEDICAL is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn aan afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van de factuur of facturen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan RP MEDICAL te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 50,00, en onverminderd het recht van RP MEDICAL om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door hem aantoonbaar gemaakt kunnen worden.

6.7 Het is de afnemer niet toegestaan om een vordering van RP MEDICAL, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van afnemer.

6.8 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke afnemer tegen RP MEDICAL meent te kunnen inroepen, geeft afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

6.9 De vordering van RP MEDICAL op afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surseance van betaling of het faillissement van afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.10 In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 6.9 omschreven, is RP MEDICAL gerechtigd de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens afnemer te worden.

6.11 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door RP MEDICAL gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

Inhoud accordeon

1.1 Onder RP Medical  wordt in deze voorwaarden verstaan: RP Medical BV, gevestigd te Woudenberg, verder te lezen als “RP MEDICAL”.

1.2 Onder ‘Afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door RP MEDICAL, dan wel het verrichten van enige andere prestatie met RP MEDICAL een overeenkomst is aangegaan.

1.3 RP MEDICAL deelt haar afnemers in vier groepen in: A: medische praktijken, apotheken en klinieken, ziekenhuizen  B: bedrijven en opleidingen, C: internationale cliënten en D: particulieren.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen afnemer en RP MEDICAL tot het leveren van diensten en/of zaken door RP MEDICAL ten behoeve van afnemer.

1.5 Onder website, webwinkel of “webshop” wordt in deze voorwaarden verstaan de website van RP Medical BV waaronder, doch niet beperkt tot : www.rpmedical.nl, www.lanacare.nl , www.lanacare.be

11.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de aflevering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen. 11.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke levering per e-mail bij RP MEDICAL worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van afnemer geacht dat het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard. 11.3 Ieder recht tot klachten, indien en zodra afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan RP MEDICAL redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt. 11.4 Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d. worden niet gehonoreerd. 11.5 RP MEDICAL is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens RP MEDICAL, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht. 11.6 Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal RP MEDICAL na overleg met afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw leveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan RP MEDICAL overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van RP MEDICAL. 11.7 Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn opnieuw leveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is RP MEDICAL gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van RP MEDICAL

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van RP MEDICAL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door RP MEDICAL worden herroepen.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door RP MEDICAL.

3.4 RP MEDICAL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.5 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RP MEDICAL dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

4.1 Bestellingen kunnen worden gedaan via de webshop, fax, e-mail of telefoon.

4.2 De meeste artikelen zijn doorgaans binnen 24 uur leverbaar. De afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de afnemer bericht per telefoon of e-mail. In overleg met de afnemer zal de bestelling door RP MEDICAL worden aangehouden, gedeeltelijk verzonden of door de afnemer worden geannuleerd.

4.3 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per telefoon, e-mail of op de fax aan RP MEDICAL te worden doorgegeven.

4.4 Leveringen geschieden tot aan de voordeur van afnemer. RP MEDICAL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste op tweede verdieping te krijgen. Ook kan RP MEDICAL niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet op eerste of tweede verdieping gebracht kan worden.

4.5 De door RP MEDICAL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan dertig dagen na ontvangst van de bestelling. Met het aangaan van de overeenkomst accepteert afnemer de aangegeven leveringstermijn.

4.6 Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens RP MEDICAL in verzuim kan geraken.

4.7 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen RP MEDICAL artikelen binnen zeven dagen vervangen worden.

4.8 Leveringen in gedeelten kunnen door de afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Inhoud accordeon

5.1 Prijsopgaven worden door RP MEDICAL steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro’s.

5.2 Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is RP MEDICAL gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

5.3 Indien RP MEDICAL overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.

Inhoud accordeon

6.1 Tenzij schriftelijk anders door RP MEDICAL is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

6.2 Betaling dient te geschieden:

Middels bancaire overschrijving via iDeal;
Middels vooruitbetaling op de door RP MEDICAL aangegeven bankrekening;
Middels factuur;
Middels automatische incasso door RP MEDICAL.

6.3 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

6.4 Indien betaling per factuur geschiedt, wordt het orderbedrag na verzending van de order gefactureerd. Afnemer dient dit bedrag binnen 14 dagen van factuurdatum  aan RP MEDICAL op aangegeven bankrekening over te maken.

6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is RP MEDICAL gerechtigd een vertragingsrente aan de afnemer in rekening te brengen.

6.6 RP MEDICAL is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn aan afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van de factuur of facturen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan RP MEDICAL te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 50,00, en onverminderd het recht van RP MEDICAL om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door hem aantoonbaar gemaakt kunnen worden.

6.7 Het is de afnemer niet toegestaan om een vordering van RP MEDICAL, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van afnemer.

6.8 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke afnemer tegen RP MEDICAL meent te kunnen inroepen, geeft afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

6.9 De vordering van RP MEDICAL op afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surseance van betaling of het faillissement van afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.10 In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 6.9 omschreven, is RP MEDICAL gerechtigd de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens afnemer te worden.

6.11 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door RP MEDICAL gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

Inhoud accordeon

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare